S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Rádi Vám poradíme

tel: +420 720 534 473
obchod(a)biokrby.cz
Showroom Bělohorská 279, Praha 6

Akční produkty:

13 960 Kč
skladem
3 990 Kč
skladem

Reklamační řád

pro prodej zboží v eshopu www.biokrby.cz  společnosti: Atlas plus s.r.o., IČ25751247, Klausova 1360/13b, Praha 5, 15500

Článek 1 
Úvodní ustanovení

 1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 21.6. 2016.

PRODÁVAJÍCÍ NEODPOVÍDÁ ZA VADY V TĚCHTO PŘÍPADECH:

 • je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
 • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího. 

 

Článek 2
Uplatnění reklamace

 1. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, formou vyplnění elektronického formuláře na stránkách www.biokrby.cz v sekci Reklamace vadného zboží, případně písemně na korespondenční adrese  Atlas partner s.r.o., Provozovna Bělohorská 279, Praha 6. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším (autorizovaný servis).
 2. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
 3. Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.
 4. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 5. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 6. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
 7. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.
 8. REKLAMACE ZBOŽÍ VYROBENÉHO NA ZAKÁZKU
  • Jedná se o upravované zboží a výrobky na zakázku či výrobky na zakázku, která nejsou v běžné nabídce a jsou vyrobena na přání zákazníka
  • Dle občanského zákona č.89/2012, paragrafu 1837 písmeno D - Zákazník nemá právo reklamovat biokrb či hořák vyrobený pro něj přímo na zakázku nebo na míru. Tyoto zboží tedy není možné reklamovat ani v lhutě 14 dnů od objednávky.

 

 

Článek 3
Lhůta pro uplatnění práv

 1. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží, v případě užití pro firemní účely 12 měsíců. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.
 2. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodou mezi kupujícím a prodávajícím. Taktéž při používání paliva, které nebylo zakoupeno u společnosti Atlas plus s.r.o., nebereme žádnou odpovědnost.

 

 

Článek 4
Vyřízení reklamace

 1. Prodávající je povinen o přijetí reklamace informovat kupujícího bez zbytečného odkladu formou emailového potvrzení, prostřednictvím kterého oznámí kupujícímu instrukce jak dále postupovat při zasílání vadného zboží prodávajícímu. Toto potvrzení současně slouží i jako potvrzení reklamace zboží, ve kterém uvede datum uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
 2. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 10 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 

 

Článek 5
Jakost při převzetí

 1. Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:
 2. zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

 

Článek 6
Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, v případě užití pro firemní účely 12 měsíců, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.
 2. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.
 3. Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu části, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

 

 Tento reklamační řád je účinný od 30.11. 2022

NÁVOD NA POUŽITÍ BIOKRBU

Náš produkt Vám umožní navodit příjemné teplo a komfort v jakémkoli bytě či domě bez komínu. Tento krb spaluje speciální biolíh, proto nevyžaduje téměř žádnou údržbu a má snadnou montáž.
Pečlivě přečtěte tento návod před instalací krbu a pak jej uschovejte pro případné další použití.
Výrobce a prodejce nezodpovídá za škodu způsobenou špatnou instalací nebo údržbou výrobku.

UPOZORNĚNÍ:

- Zařízení může být použito pouze pod dohledem dospělého a nikdy ne dětmi
- Krb nesmí být použit osobami, které mají omezené schopnosti pohybu nebo rozumu
- Zařízení, které je určeno pro montáž na stěnu, nesmí být použito jako volně stojící
- Biokrb musí být namontován na pevnou zeď z nehořlavých materiálů, kromě volně stojících typů krbů, v tom případě se ujistěte, že krb stojí na pevném a rovném povrchu
- Pro závěsné typy krbů je předepsaná vzdálenost od podlahy do oblasti hoření minimálně 40 cm
- Minimální vzdálenost od stropu do oblasti hoření je 1 metr.
- Je zakázáno pohybovat s krbem pokud se užívá, nebo je hořák naplněn biolíhem

INSTALACE A MONTÁŽ:

 1. Před instalací pečlivě odstraňte veškerý obalový a informační materiál.
  2. Ujistěte se, že místo instalace odpovídá bezpečnostním předpisům a je zde bezpečná vzdálenost 1 metr od krbu ve všech směrech (samozřejmě v závislosti na velikosti krbu)
  3. Zkontrolujete zda instalační materiál pro ukotvení nástěnného krbu souhlasí s typem vaší zdi. Pro ukotvení bio-krb nevyžaduje žádné další speciální elementy (dráty atd.)
  4. Instalujte biokrb. Pokud je krb těžký, pro instalaci potřebujete pomoc jiné osoby.

PLNĚNÍ HOŘÁKU

 1. Před prvním použitím hořák na biolíh důkladně vyčistěte. Použijte teplou vodu a saponát.
  2. Nalijte biolíh do hořáku, maximálně na 2/3 jeho obsahu.
  3. Při přelití utřete místo suchým hadrem a umyjte vodou, aby se zabránilo hoření mimo hořák
  4. Odstavte láhev s biolíhem a nálevku minimálně 1 metr od krbu.

ZAPÁLENÍ

- Dodržujte bezpečnou vzdálenost od krbu a podpalujte ho vždy pouze ze strany.
- Nikdy nerozfoukávejte oheň, zvlášť za pomoci přístrojů.
- Nekuřte, když zapalujete oheň v bio-krbu.
- Během 10-ti minut oheň dosáhne určené velikosti a teploty.
- Nezapalujte biolíh rovnou zapalovačem, dodržujte následující postup:
1. Pro zapálení krbu použijte zhasínač plamene nebo rukojeť pro regulaci otvoru hořáku.
2. Omočte úzkou kovovou špičku zhasínače nebo rukojeti uvnitř nádoby s bio-etanolem. Dbejte aby kapky stékaly zpět do nádoby.
3. Postavte se stranou od krbu a zapalovačem zapalte špičku rukojeti.
4. Vložte špičku hořící rukojeti dovnitř nádoby a zapalte biolíh.
5. Pokud se oheň nezapálil, opakujte kroky 1 až 4 ještě jednou.

HAŠENÍ

- Nikdy nehaste oheň vodou!
- Pokud je to možné, nechte biolíh dohořet, to zabraní nevyžádanému rozhoření zbytku paliva

 1. Použijte zhasínač plamene nebo rukojeť pro regulaci hořáku
  2. Počkejte minimálně 10 minut, až nádoba vychladne na pokojovou teplotu
  3. Pokud plamen nezhasne hned, uzavřete nádobu na delší dobu
  4. Vyvětrejte místnost

OBSLUHA KRBU A ÚDRŽBA

- Hořák na biolíh pravidelně čistěte. Použijte teplou vodu a saponát
- Skvrny na krbu otřete hadrem s roztokem vody a malého množství mýdla
- Nerezové části bio-krbu čistěte speciálním prostředkem na nerez

- Nikdy nepoužívejte abrazivní prášky a tvrdé houby, zabráníte tak vzniku škrábanců

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Biolíh je bioprodukt rostlinného charakteru. Proto je při hoření absolutně neškodný k životnímu prostředí. Obsah vznikajícího kysličníku uhličitého je zcela shodný s růstem rostlin.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud nemůžete zapálit biolíh v hořáku po několika pokusech, může to být důsledkem toho, že alkohol se částečně vypařil a přestal být hořlavý. Odstraňte bio-etanol z nádoby a nalijte nový.

Nemůžete uhasit oheň

V případě, že oheň neuhasl, otevřete nádobu a rychle zavřete, ale bez použití síly. Pokud oheň ještě stále hoří, zopakujte ten postup několikrát.
Pokud to nebude úspěšné, zavřete nádobu a nechte hasnoucí oheň hořet pár minut před tím, než otevřete a zavřete nádobu.

V případě požáru

Použijte pěnu odolnou proti alkoholu, karbon dioxid, nebo vhodnou hasicí látku.

 

NjdlNTkzND