1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
  2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
  3. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:
   • emailem na adresu: info@biokrby.cz
   • telefonicky na čísle +420 777 85 90 99
   • telefonicky na čísle +420 608 71 77 75
  4. Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:
   • doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list),
   • reklamované zboží s veškerým příslušenstvím,
   • podrobný popis závady
  5. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:
   • opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
   • neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
   • poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.)
   • poškození nadměrným zatěžováním,
   • poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).
  6. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.
  7. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dní, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.1.2011.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Atlas plus  s.r.o.
Klausova 1360/13b, 155 00  Praha 5

IČO: 257 51 247
DIČ: CZ257 51 247